ООУ “Страшо Пинџур” со мноштво инвестиции во изминатите години: Целосно подобрен воспитно-образовниот процес (ВИДЕО/ФОТО)