На патот Прилеп – Витолиште сообраќај само за лесни возила