Импресум

Импресум

 

Претседател:

  • Александар Георгиоски (acegeorgioski_pp@hotmail.com)

Фотографија:

  • Андреј Ристески
  • Анастасија Бошкоска
  • Даниел Бошкоски

Технички уредници:

  • Борче Бојчески
  • Рубин Костоски

Информатичка поддршка:

  • Борче Бојчески