Автобуски сообраќај

Контакт
Адреса: бул.Гоце Делчев 79, Телефон: 048 400 307

За Скопје

05:30, 05:45, 06:30, 06:40, 07:10. 08:00, 08:15, 09:15, 09:30, 11:40, 12:30, 14:30, 15:15, 17:10, 18:00, 19:45

За Битола

06:00, 06:40, 07:05, 08:00, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 12:15, 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:15, 17:20, 18:00, 18:40, 19:15, 21:30, 23:00

За Охрид

08:15, 09:40, 17:20, 18:40

За Струмица

06:00, 15:00

За Ресен

08:15, 09:40, 13:20, 16:00, 17:20, 18:40

За Кавадарци

06:00, 07:40, 14:00, 14:40, 15:00, 15:40, 18:00

За Неготино

06:00, 15:00, 15:40

За Гевгелија

15:40

За Кичево

07:00, 09:00, 10:00, 13:14, 14:15, 16:00

За Штип

08:30, 15:40

За Кочани

08:30, 15:40