Се укинува зимското и летното сметање на времето ?!