Се гради нова котлара во ООУ „Добре Јованоски“ во Прилеп