Резултатите од напорната работа видливи и денес: СОУ “Ѓорче Петров” од Прилеп прогласено за најбезбедно и најчисто училиште