ПРИЛЕПСКИ СРАМ: “Рефлектори – корпи за отпадоци – Нов проект на општина Прилеп?!”