ПОСЛАНИЕ ДО МАКЕДОНЦИТЕ – (За името, Болниот од Брисел и Денот на Есапот)