ПИОМ ќе се полни преку зголемување на старосната граница за пензионирање, работниците жртва на политиките на СДСМ?