Високи успеси за гимназијалците од “Мирче Ацев” по хемија и биологија